Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) สำนักงานศาลปกครอง ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) สำนักงานศาลปกครอง ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 293 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

* สาระสำคัญของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

* วัฒนธรรมศาลปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ • ความรู้เฉพาะด้าน (ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การวางแผนกำลังคน

* การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร

* การบรรจุและแต่งตั้ง

* การประเมินผลการปฏิบัติงาน

* ค่าตอบแทน

* การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

* การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง

* การพัฒนาระบบงาน • ความรู้เฉพาะด้าน (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

* การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

* เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของ HRD ในอนาคต

* การออกแบบหลักสูตร การจัดทำโครงการฝึกอบรม

* การจัดประชุม อบรม และสัมมนา

* การติดตามและประเมินผล

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top