คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 66

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 299 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

* จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการจัดส่ง
Scroll to Top