Sale!

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 66

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 331 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง

* ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์

* การวิเคราะห์โครงสร้าง

* การออกแบบและคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

* ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์

* วิศวกรรมสำรวจและออกแบบ

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* แนวข้อสอบการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

* แนวข้อสอบการออกแบบโครงสร้าง

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ชุดที่ 2. 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top