MCS3301 / MCS3183 / MC331 / IC313 สรุปวาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

56฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

MCS3301 / MC331 /IC313 สรุปวาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เนื้อหาประกอบด้วยบทที่ 1 กระบวนการสื่อสารของมนุษย์ บทที่ 2 การสื่อสารระหว่างบุคคลในวงการธุรกิจ บทที่ 3 ทักษะการใช้วัจนภาษาในธุรกิจ บทที่ 4 ทักษการใช้อวัจนภาษาในธุรกิจ บทที่ 5 ทักษะการฟังในธุรกิจ บทที่ 6 การใช้โทรศัพท์ในธุรกิจ บทที่ 7 การสัมภาษณ์ในธุรกิจ บทที่ 8 การนำเสนอผลงานในธุรกิจ 1 : แนวคิด หลักการ และการวางแผนการนำเสนอผลงาน บทที่ 9 การนำเสนอผลงานในธุรกิจ 2 : เทคนิคการนำเสนอผลงาน บทที่ 10 การประชุมในธุรกิจ บทที่ 11 การสื่อสารภายในกลุ่ม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top