Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 286 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผน

* การประสานงานและการจัดการองค์การ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

* การบริหารงบประมาณ

* ความรู้ด้านงานเลขานุการ

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารงานประชุม

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top