Sale!

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 311 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

* พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

* พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

* พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

* การจัดทำแผนงาน/โครงการ

* การบริหารงานและโครงการ

* การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

* การพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

* ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ

* การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

* หลักการพัฒนาชุมชน หลักการมีส่วนร่วม

* การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน

* แนวข้อสอบแผนงาน/โครงการและการวิเคราะห์นโยบายและแผน

* แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top