Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 316 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)

* ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

* แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

* แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

* การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

* การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านการวางแผน

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

* การติดตามประเมินผล

* ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top