Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ใช้ได้ทั้งบุคคลภายนอกและภายใน) กทม. ปี 66 BB-359

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ใช้ได้ทั้งบุคคลภายนอกและภายใน) กทม. ปี 66 BB-359 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 325 หน้า
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

* ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

* แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น

* การบัญชีแยกประเภท

* การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

* การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน

* กระบวนการจัดหาพัสดุตามระเบียบกำหนด

* หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top