Sale!

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 313 หน้า
สารบัญ
• ส่วนที่ 1 : ความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบรธน.พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ ในงานสำนักงาน

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน • ส่วนที่ 2 : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* แนวข้อสอบงานเอกสาร

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top