Sale!

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 66

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 330 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                                      

* นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร                                                

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2550 และที่แก้ไข  เพิ่มเติม ฉ. 2

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 

* การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top