คู่มือสอบเจ้าพนักงานปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าพนักงานปฏิบัติงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน 

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร 

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม 

* ความรู้ด้านงานพัสดุ  

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ  

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ งานสารบรรณ

* แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์        

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,