คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านทั่วไป) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านทั่วไป) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

* แนวข้อสอบข่าวสารปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม

* นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

* กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายภาคประชาชน 

* ระบบและข้อมูลการบริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 

* การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)

* ภาวะโลกร้อน

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

* การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน

* หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA 

* อนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ 

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง

* แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

* แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                          

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,