คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บัญชี) สตง. ปี 65 BC-37054

252฿280฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-37054 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บัญชี) สตง. ปี 65 BC-37054 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

* มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

* แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

* ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

* มาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศกำหนด

* มาตรฐานการสอบทาน

* มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น

* มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

* มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

* หลักการทั่วไป กระบวนการ และเทคนิค แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

* รวมแนวข้อสอบเก่า

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,