ตำราราม LAW2106 (LAW2006) 63075 กฏหมายอาญา1(รศ.วินัย ล้ำเลิศ)

95฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ศึกษาบัญญัติหลักการใช้และความรับผิดทางอาญา

บทที่ 1ความหมายและลักษณะของกฏหมายอาญา

บทที่ 2 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายอาญา พ.ศ.2499

บทที่ 3 บทนิยาม

บทที่ 4 การใช้กฏหมายอาญา

บทที่ 5 การนำหลักในภาค1 แห่งประมวลกฏหมายอาญาไปใช้กับกฏหมายอื่น

บทที่ 6 ประเภทความผิด

บทที่ 7 สาระสำคัญของความผิด

บทที่ 8 การเริ่มต้นของความผิด

บทที่ 9 เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจทำได้

บทที่ 10 เหตุยกเว้นและลดหย่อนอาญา

บทที่ 11 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง

บทที่ 12 กระทำความผิดอีก

บทที่ 13 การร่วมกระทำความผิดด้วยกัน

บทที่ 14 เหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้กระทำความผิด

บทที่ 15 หลักพิเศษที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

บทที่ 16 คดีเป็นอันระงับไปเพราะโทษปรับสถานเดียว

หมวดที่ 2 โทษ

บทที่1 ชนิดของโทษและหลักเกณฑ์ของโทษอาญา

บทที่ 2 วิธีเพิ่มโทษและลดโทษ

บทที่ 3 การยกโทษจำคุก การรอการลงโทษและรอการกำหนดโทษ

บทที่ 4 การระงับของโทษและความผิด

หมวดที่ 3 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 1 การใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย

บทที่ 2 ชนิดของวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg