ตำราราม PSY1002 63032 จิตวิทยาเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.อริสา สำรองและคณะ

100฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 จำนวน 1,000 เล่ม

ประกอบด้วย

– แบบประเมินผลก่อนเรียน-หลังเรียน

– ในแต่ละบทมีเนื้อหา สรุป แบบฝึกหัด

– เฉลยแบบประเมินผล กิจกรรม แบบฝึกหัด

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา

บทที่ 2 ร่างกายและจิตใจ

บทที่ 3 พัฒนาการมนุษย์

บทที่ 4 การรับสัมผัสและการรับรู้

บทที่ 5 การเรียนรู้

บทที่ 6 การรู้คิดและสติปัญญา

บทที่ 7 แรงจูงใจและอารมณ์

บทที่ 8 บุคลิกภาพและการวัด

บทที่ 9 ความเครียดและสุขภาพ

บทที่ 10 ความผิดปกติทางจิตและการบำบัด

บทที่ 11 พฤติกรรมทางสังคม

บทที่ 12 จิตวิทยาประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg