ตำราราม HIS1201 (HI121) 63029 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

129฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทนำ ความเป้นมาของชนชาติไทย

ตอนที่ 1 การปกครองของไทย

บทที่ 1 การปกครองของสุโขไทยและล้านนา

บทที่ 2 การปกครองของอยุธยา

บทที่ 3 การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนที่ 2 ลักษณะสังคมของไทย

บทที่ 1 สังคมสุโขทัยและล้านนา

บทที่ 2 สังคมของอยุธยา

บทที่ 3 สังคมในสมัยรัตนโกสิทร์

ตอนที่ 3 เศรษฐกิจไทย

บทที่ 1 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย

บทที่ 2 เศรษฐกิจสมัยอยุธยา

บทที่ 3 เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนที่ 4 ศาสนาและประเพณี

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 พระพุทธศาสนาในอาณาจักรไทย

บทที่ 3 อิทธิพลของพระพุทธศาสนากับสถาบันหลักของไทย

บทที่ 4 ศาสนาอื่นๆ ที่คนไทยนับถือ

บทที่ 5 ประเพณีไทย

ตอนที่ 6 ศิลปกรรมไทย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg