ตำราราม ECO3005 (EC305) 56181 การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

66฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด ดังนี้

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป

บทที่ 2 กำลังแรงงาน

บทที่ 3 อุปทานของแรงงานหรือการเสนอขายแรงงาน

บทที่ 4 อุปสงค์ของแรงงานหรือการเสนอซื้อแรงงาน

บทที่ 5 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์แรงงาน

บทที่ 6 คุณภาพแรงงาน

บทที่ 7 วิธีวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

บทที่ 8 หน้าที่ของตลาดแรงงาน

บทที่ 9 สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในตลาดแรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg