คู่มือสอบพนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย          

* ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกษ 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและการวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

* การประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

* การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

* แนวข้อสอบทรัพยากรบุคคล 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,