ตำราราม MSA1003 (MU103) 63076 ดนตรีวิจักขณ์

88฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

แบบประเมินผลก่อนเรียน

ตอนที่ 1 ภาคดนตรีไทย

บทที่ 1 ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ

บทที่ 2 เครื่องดนตรีไทย

บทที่ 3 ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ

บทที่ 4 ดนตรีพื้นบ้าน

บทที่ 5 ประเภทของเพลงไทย

บทที่ 6 อัตรของเพลงไทยและหน้าทับ

ตอนที่ 2 ภาคดนตรีตะวันตก

บทที่ 7 ประวัติดนตรีตะวันตก

บทที่ 8 เครื่องดนตรีตะวันตก

บทที่ 9 องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีตะวันตก

บทที่ 10 ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก

บทที่ 11 ประเภทของดนตรีตะวันตก

บทที่ 12 ดนตรีศตวรรษที่ 20

แบบประเมินผลหลังเรียน

เฉลยคำตอบแบบประเมินผลหลังเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg