ตำราราม LIS1003 (LB103) (IS103) 58062 การใช้ห้องสมุด รศ.ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์และคณะ

98฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา

บทนำ สารสนเทศกับพัฒนาการของห้องสมุด

บทที่ 1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า

บทที่ 2 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

บทที่่ 3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตอนที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ

บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้่งอิง

ตอนที่ 3 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เป็ยหนังสือ

บทที่ 7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ

ตอนที่ 4 เครื่องมือเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

บทที่ 8 บัตรรายการ

บทที่ 9 การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ

ตอนที่ 5 การค้นคว้าและการทำรายงาน

บทที่ 10 การทำรายงาน

บทที่ 11 การจัดรูปเล่มของรายงาน

บทส่งท้าย สารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร

ปีที่พิมพ์:2558

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg