ตำราราม CHI2002 (CN202) 63015 ภาษาจีน 4 รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

160฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 7 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทสนทนาเกี่ยวกับการศึกษา

บทที่ 2 วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน

บทที่ 3 วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย

บทที่ 4 ปักกิ่งเมืองหลวงของจีน

บทที่ 5 กรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย

บทที่ 6 กลอนจีน

บทที่ 7 เพลงจีน

บทที่ 8 หลักภาษา 1

บทที่ 9 หลักภาษา 2

บทที่ 10 การค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg