ตำราราม CHI1002(H) CN102(H) 63064 คู่มือคัดอักษรจีน 2 ผศ.ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม

77฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 ประกอบด้วย

– ชื่อเรียกเส้นขีดของอักษรจีนชนิดต่างๆจีน

– กฎเกณฑ์การเขียนลำดับของอักษรจีน

– โครงสร้างของการเขียนอักษรจีน

– ฝึกคัดเส้นขีดต่างๆ

บทที่ 1-11

– ตารางเขียนอักษรจีน

– แบบฝึกหัดที่ 1

– แบบฝึกหัดที่ 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg