ตำราราม INT1004 (IT104) 63045 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ

64฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

บทที่ 2 การวางแผนดำเนินงานในองค์กรร่วมกับระบบสารสนเทศ

บทที่ 3 ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์

บทที่ 4 ซอฟต์แวร์

บทที่ 5 ระบบฐานข้อมูลองค์กร

บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมและการแทนข้อมูลองค์กร

บทที่ 7 ประเด็นร่วมสมัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

บทที่ 8 การจัดกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg