ตำราราม SOC1003 (SO103) 63050สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

96฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์

บทที่ 2 ขอบเขตและสาระแห่งสังคมวิทยา

บทที่ 3 วัฒนธรรม

บทที่ 4 กลุ่มสังคม

บทที่ 5 ครอบครัว

บทที่ 6 ศาสนา

บทที่ 7 การศึกษา

บทที่ 8 ประชาการศาสตร์

บทที่ 9 การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม

บทที่ 10 การควบคุมทางสังคม

บทที่ 11 สังคมวิทยาการเมือง

บทที่ 12 พฤติกรรมฝูงชน

บทที่ 13 ปัญหาสังคม

บทที่ 14 ชนกลุ่มน้อย

บทที่ 15 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

บทที่ 16 สังคมวิทยาชนบท

บทที่ 17 สังคมวิทยานคร

บทที่ 18 มนุษยนิเวศวิทยา

บทที่ 20 วัฒนธรรมของชนในทวีปต่างๆ

บทที่ 21 ลักษณะอุปนิสัยประจำชาติ

บทที่ 22 การสังคมสงเคราะห์

ภาคผนวก สังคมวิทยาเชิงพุทธ

พิมพ์ครั้งที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2559

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg