ตำราราม LAW1002 (LAW1102) 62209 หลักกฎหมายเอกชน( รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์,รศ.กำธร กำประเสริฐ)

53฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายเอกชน

บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะบุคคล

บทที่ 3 ภูมิลำเนา

บทที่ 4 การสาบสูญ

บทที่ 5 นิติบุคคล

ปีที่พิมพ์:พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg