ตำราราม ENG2002 (EN202) 61241 การอ่านตีความ

97฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ.ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล, ผศ.คนึงนิตย์ จันทุรัตน์

พิมพ์ครั้งที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 จำนวน 5,000 เล่ม

ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ตอนที 1 ภาคทฤษฎี มี 5 บท

บทที่ 1 การอ่านแบบสกิมมิง

บทที่ 2 การอ่านแบบสแกนนิง

บทที่ 3 การอ้างอิง

บทที่ 4 การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ

บทที่ 5 การอ่านวิเคราะห์สรุปความ

ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ มี 30 PASSAGE

แนวตอบและเฉลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg