ตำราราม ENG3802 (EN371) 56261 วรรณคดีอเมริกันสมัยโรแมนติก

100฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 บทนำสุ่วรรณคดีอเมริกันในสมัยโรแมนติก(1810 – 1865)

บทที่ 2 Washington Irving(1783 – 1859) : นักเล่าเรื่องปรัมปราชวนหัว

บทที่ 3 Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) : ผู้นำแนวความคิด

บทที่ 4 Henry David Thoreau (1817 – 1860) : นักปัจเจกนิยมสุดโต่ง

บทที่ 5 Nathaniel Hawthorne (1804 – 1864) : ผู้ล้างบาป

บทที่ 6 Edgar Allan Poe (1809 – 1849) : Dark Romanticism

บทที่ 7 Walt Whitman (1819 – 1892) : The Father of Free Verse

บทที่ 8 Emily Dickinson (1830 – 1886) : กวีผู้ขับขานความตาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg