ตำราราม ENG2001 (EN201) 60147 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ รศ.ส่องศรี โตประฌสริฐ,รศ.ดร.ธัญญรัตน์ ปาณะกุล

92฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ภาคทฤษฎี

บทที่ 1 ทักษะในการอ่าน

บทที่ 2 โครงสร้างคำ

บทที่ 3 การใช้พจนานุกรม

บทที่ 4 โครงสร้างประโยค

บทที่ 5 โครงสร้างอนุเฉท

ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ

บทที่ 6 เรื่องที่ให้อ่าน PASSAGE 1 – 15

บทที่ 7 เรื่องที่ให้อ่าน PASSAGE 1 – 15

บทที่ 8 เรื่องที่ให้อ่าน PASSAGE 1 – 15

บทที่ 9 เรื่องที่ให้อ่าน PASSAGE 1 – 11

เฉลยแบบฝึกหัด

พิมพ์ครั้งที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg