ตำราราม MGT4209 (GM425) 63117 พฤติกรรมองค์การ

66฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร

บทที่ 2 พฤติกรรมองค์การและที่ทำงานยุคใหม่

บทที่ 3 พฤติกรรมองค์การและเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์

บทที่ 4 พื้นฐานพฤติกรรมส่วนบุคคล

บทที่ 5 การรับรู้

บทที่ 6 ค่านิยม ทัศนคติและความพึงพอใจในงาน

บทที่ 7 การจูงใจ

บทที่ 8 พื้นฐานพฤติกรรมหมู่

บทที่ 9 การสื่อสารและการตัดสินใจของกลุ่ม

บทที่ 10 ภาวะผู้นำ

บทที่ 11 อำนาจและการเมือง

บทที่ 12 ความขัดแย้งและพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg