ตำราราม MGT3402 (GM420) 60279 ทฤษฎีองค์การธุรกิจ ผศ.วรรณเพ็ญ มูลสุวรรณ

53฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความหมายของทฤษฎีองค์การ

บทที่ 2 ประเภทขององค์การ

บทที่ 3 อำนาจ กับ อำนาจหน้าที่

บทที่ 4 ผู้นำในองค์การ

บทที่ 5 ความขัดแย้งในองค์การ

บทที่ 6 ทฤษฎีการแบ่งงานกันทำ

บทที่ 7 ทฤษฎีคลาสสิก

บทที่ 8 ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์

บทที่ 9 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์

บทที่ 10 ทฤษฎีองค์การร่วมสมัย

บทที่ 11 ทฤษฎีมนุษยนิยม

บทที่ 12 การพัฒนาองค์การ

บทที่ 13 การรีเอ็นจิเนียริ่งองค์การ

บทที่ 14 วงจรชีวิตขององค์การ

พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg