ตำราราม ANT2078 (AN278) 59016 ครอบครัวและเครือญาติ รศ.ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์

54฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ครอบครัวและเครือญาติ(FAMILY AND KINSHIP)

บทที่ 2 การเลือกคู่สมรส(MATE SELECTION)

บทที่ 3 การสมรสหรือการแต่งงาน(MARRIAGE)

บทที่ 4 ครอบครัว(FAMILY)

บทที่ 5 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 6 ครอบครัวในสังคมต่าวๆ

บทที่ 7 ระบบเครือญาติ(KINSHIP)

พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ.255

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg