ตำราราม ACC3212(H) AC312(H) 62172 โจทย์และเฉลยแบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน 2 รศ.วิภาดา ศุภรพันธ์และคณะ

62฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

– ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

– การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน

– การปันส่วนต้นทุนสำหรับความมุ่งหมายต่างๆ

– การวัดผลการปฏิบัติงานและการกำหนดราคาโอน

– ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม

– การคำนวนต้นทุนช่วงการผลิต

– ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง และเศษซาก

ปีที่พิมพ์:กันยายน2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg