ตำราราม ACC2134 (AC234) 63083 การบัญชีบริหาร รศ.ดร.กฤติยา ยงวณิชย์

92฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร

บทที่ 2 ระบบบัญชีต้นทุนงาน

บทที่ 3 ระบบบัญชีต้นทุนช่วง

บทที่ 4 ระบบต้นทุนกิจกรรม

บทที่ 5 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร

บทที่ 6 การบัญชีต้นทุนผันแปรสำหรับการวิเคราะห์เพื่อการจัดการ

บทที่ 7 การจัดทำงบประมาณ

บทที่ 8 การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยต้นทุนมาตรฐาน

บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบ

บทที่ 10 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่มเพื่อการตัดสินใจ

บทที่ 11 การกำหนดราคา

บทที่ 12 การประเมินการลงทุนระยะยาว

บทที่ 13 งบกระแสเงินสด

บทที่ 14 การวิเคราะห์งบการเงิน

ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg