ตำราราม POL3329 62237 เทคนิคการบริหารงานบุคคล

81฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

บทที่ 2 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรบุคคล

บทที่ 4 ตำแหน่ง

บทที่ 5 การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฎิบัติงาน

บทที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บทที่ 7 การจูงใจ

บทที่ 8 การธำรงรักษาทรัพยากรบุคคล

บทที่ 9 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสมัยใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg