ตำราราม POL4331 60070 สัมมนาบทบาทของรัฐกับปัญหาแรงงาน

125฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การจัดสัมมนาเพื่อการเรียนรู้

บทที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน

บทที่ 3 แรงงานกับการพัฒนาประเทศ

บทที่ 4 ปัญหาแรงงานกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 5 บทบาทของรัฐกับปัญหาแรงงานในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg