ตำราราม POL2101 (PS190) 63038 ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 1

58฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.สุขุม นวลสกุล,รศ.โกศล โรจนพันธุ์ พิมพ์ครั้ง 15 เมษยน พ.ศ.2563 จำนวน 1,000 เล่ม ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่่ 2 นครรัฐกรีกและแนวคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต

บทที่ 3 เพลโต

บทที่ 4 อริสโตเติ้ล

บทที่ 5 ความคิดทางการเมืองสมัยกรีกตอนปลายและโรมัน

บทที่ 6 ลัทธิสตตอยอิกส์

บทที่ 7 คริสตสมัยต้นกับความคิดทางการเมือง

บทที่ 8 ความคิดทางการเมืองยุคโรมันเสื่อมอำนาจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg