ตำราราม POL 3310 (PA311) (PS414) 47248 บริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

69฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวทางการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

บทที่ 3 การศึกษาการบริหารรัฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว

บทที่ 4 การศึกษาการบริหารรัฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา

บทที่ 5 การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบใหม่

บทที่ 6 ทิศทางของการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ตัวอย่างข้อสอบปรนัย เฉลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg