ตำราราม POL3301 62040 นโยบายสาธารณะ

98฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

บทที่ 2 กระบวนการของนโยบาย

บทที่ 3 การวิวัฒนาการในการศึกษานโยบายสาธารณะ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์นโยบาย และการกำหนดนโยบาย

บทที่ 4 การวิเคราะห์นโยบาย

บทที่ 5 การกำหนดนโยบาย

บทที่ 6 ทฤษฏีและเทคนิคในการรวิเคราะห์นโยบาย

บทที่ 7 ตัวอย่างในการวิเคราะห์นโยบาย

ส่วนที่ 3 การนำนโยบายไปปฏิบัติ

บทที่ 8 แนวคิดเบื้องต้นในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

บทที่ 9 ทฤษฏีและเทคนิคในนำนโยบายไปปฏิบัติ

บทที่ 10 ตัวอย่างในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ส่วนที่ 4 การประเมินผลนโยบาย

บทที่ 11 แนวคิดเบื้องต้นในการประเมินผลนโยบาย

บทที่ 12 ทฤษฏีและเทคนิคในการประเมินผลนโยบาย

บทที่ 13 ตัวอย่างในการประเมินผลนโยบาย

ส่วนที่ 5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

บทที่ 14 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1-5

บทที่ 15 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6-9

บทที่ 16 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10-12

บทที่ 17 สรุปเปรียบเทียบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg