ตำราราม POL4315 (PA325) 57030 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการพัฒนา

59฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหา ความคิดเห็น บทสรุป คำถามท้ายบท ดังนี้

บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 เลขบานและรหัสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

บทที่ 3 โปรแกรมระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

บทที่ 4 ระบบการสื่อสาร

บทที่ 5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg