ตำราราม POL4384 62075 การบริหารท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย

129฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 แนวคิดกับภูมิปัญญา

บทที่ 2 ภูมิปัญญาสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา

บทที่ 3 ภูมิปัญญาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

บทที่ 4 การบริหารงานท้องถิ่น

บทที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

บทที่ 6 การวางแผนการบริหารงานท้องถิ่น

บทที่ 7 การจัดองค์กรเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น

บทที่ 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น

บทที่ 9 การควบคุมการบริหารท้องถิ่น

บทที่ 10 เครื่องมือการบริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.