ตำราราม POL4350 63129 การประเมินผลโครงการในภาครัฐ

79฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 นโยบาย แผนงาน และโครงการทางสังคม

บทที่ 2 แนวความคิดในการประเมินผลโครงการ

บทที่ 3 การกำหนดประเด็นในการวิจัยประเมินผล

บทที่ 4 กระบวนการในการวิจัยประเมินผล

บทที่ 5 วัตถุประสงค์ ตัวแปร และตัวแบบ

บทที่ 6 ตัวชี้วัด ดัชนี และค่าเป้าหมาย

บทที่ 7 แหล่งข้อมูล

บทที่ 8 เครื่องมือในการประเมินและวิธีการจัดเก็บ

บทที่ 9 แบบในการประเมิน และการวิเคราะห์

บทที่ 10 ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยประเมินผลและการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์

บทที่ 11 แบบฝึกหัดการประเมินผลโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg