คู่มือสอบพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ปี 64 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพนาทวี                                                                           

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แผนพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 

* พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบข่าวสาร บ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 

* แนวข้อสอบความเข้าใจทางภาษา และการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 

* การประสานงานและการบริการ 

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม 

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร 

* แนวข้อสอบ งานธุรการ 

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.            

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,