ตำราราม LAW4148 (LAW4048) 63182 กฎหมายทหาร รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ

625฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกอบด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องการการทหารและกฎอัยการศึก

ส่วนที่ 1 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พุทธศักราช 2454

ภาค 1 ว่าด้วยข้อบังคับต่างๆ

ภาค 2 ว่าด้วยลักษณะความผิดโดยเฉพาะ

ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498

ภาค 1 ศาลทหาร

ภาค 2 ศาลทหารในเวลาปกติ

ภาค 3 ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ

ภาค 4 ศาลอาญาศึก

ภาค 5 วิธีพิจารณาความอาญาทหาร

ส่วนที่ 3 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg