ตำราราม LAW3007 (LAW3107) 59114 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2(รศ.สุรชัย สุวรรณปรีชา)

61฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 สิทธิอุธรณ์

บทที่ 2 ข้ออ้างอิงในการอุทธรณ์

บทที่ 3 การอุทธรณ์้ข้อกฏหมายต่อศาลฏีกา

บทที่ 4 การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา

บทที่ 5 การอุทธรณ์ตัดสินของศาลชั้นต้น

บทที่ 6 ผลการยื่นอุทธรณ์

บทที่ 7 การอ่านคำพิพากษาและคำสั่งของศาลอุทธรณ์

บทที่ 8 บทบัญญัติที่นำมาใช้ในชั้นอุทธรณ์โดยอนุโลม

บทที่ 9 สิทธิฎีกา

บทที่ 10 ข้ออ้างอิงในฏีกา

บทที่ 11 การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฏีกา

บทที่ 12 การถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือคืนเงิน

บรรณานุกรม

ปีที่พิมพ์:มิถุนายน2559

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg