ตำราราม LAW3033 (LAW3133) 62121 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ผศ.ภัทรวรรณ ทองใหญ๋

57฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 อาชญาวิทยา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา

บทที่ 2 อาชญากรรม

บทที่ 3 สำนักคิดเกี่ยวกับอาชญาวิทยา

บทที่ 4 สาเหตุอาชญากรรม

บทที่ 5 เหยื่ออาชญากรรม

บทที่ 6 การป้องกันอาชญากรรมและสถิติอาชญากรรม

ส่วนที่ 2 ทัณฑวิทยา

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัณฑวิทยาและการลงโทษ

บทที่ 2 วิวัฒนาการเกี่ยวกับการลงโทษ

บทที่ 3 รูปแบบและวิธีการลงโทษ

บทที่ 4 การปฎิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยใช้สถาบัน

บทที่ 5 การบริหารงานเรือนจำในประเทศไทย

บทที่ 6 การปฎิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้สถาบัน

ปีที่พิมพ์:1 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg