ตำราราม LAW4034 (LAW4134) 55152 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล รศ.ดร.สมชัย ศรีสมบูรณ์เวช

91฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทะเล

บทที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายทะเล

บทที่ 2 บทบาทของสหประชาติและกฎหมายทะเล

ภาคที่ 2 อาณาเขตทางทะเลภายในอำนาจอธิปไตยของรัฐ

บทที่ 1 น่านน้ำภายใน

บทที่ 2 ทะเลอาณาเขต

บทที่ 3 ช่องแคบระหว่างประเทศ

บทที่ 4 น่านน้ำหมู่เกาะ

ภาคที่ 3 อาณาเขตทางทะเลภายในสิทธิอธิปของรัฐ

บทที่ 1 เขตต่อเนื่อง

บทที่ 2 เขตเศรษฐกิจจำเพาะ

บทที่ 3 ไหล่ทวีป

ภาคที่ 4 อาณาเขตทางทะเลนอกเขตอำนาจของรัฐ

บทที่ 1 ทะเลหลวง

บทที่ 2 บริเวณพื้นที่

ภาคที่ 5 การป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในทะเล

บทที่ 1 ปัญหาสภาพแวดล้อมในทะเล

บทที่ 2 มาตรการในการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในทะเล

ปีที่พิมพ์:2556

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg