ตำราราม LAW4031 (LAW4131) 61185 กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ รศ.ดร.สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช

76฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 1 วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 2 ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 3 ความหมาย การแบ่งระดับ และประเภทขององค์การ

ส่วนที่ 2 สถานภาพทางกฎหมายขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 1 วิธีการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 2 สถานภาพบุคคลขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 3 ความสามารถขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 4 ความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 3 โครงสร้างและการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 1 องค์กรภายในเพื่อการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 2 รัฐสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 3 บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 4 การลงคะแนนเสียงและมติขององค์การระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 4 องค์การสหประชาชาติ

บทที่ 1 ประวัติการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ

บทที่ 2 กฎบัตรสหประชาชาติ

บทที่ 3 โครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ

ส่วนที่ 5 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน

บทที่ 1 ความเป็นมาของอาเซียน

บทที่ 2 ประวัติการก่อตั้งอาเซียน

บทที่ 3 พัฒนาการของความร่วมมืออาเซียน

บทที่ 4 โครงสร้างของอาเซียน
ปีที่พิมพ์:สิงหาคม2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg