ตำราราม LAW4108 (LAW4008) 63120 กฎหมายที่ดิน อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล

96฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน

บทที่ 1 ความสำคัญและประวัติความเป็นมาของที่ดินในประเทศไทย

บทที่ 2 แนวคิดการจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดิน

บทที่ 3 ประเภทของที่ดินและการดูแลรักษา

บทที่ 4 ประเภทของหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน

ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2479

ส่วนที่ 3 ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497

บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

บทที่ 2 การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

บทที่ 3 การบังคับจำหน่ายที่ดิน

บทที่ 4 การออกหนังสือแสดงสิทะฺในที่ดิน

บทที่ 5 การรังวัดที่ดิน

บทที่ 6 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

บทที่ 7 การกำหนดสิทธิในที่ดิน

บทที่ 8 การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประการ

บทที่ 9 ค่าธรรมเนียม

บทที่ 10 บทกำหนดโทษ

ปีที่พิมพ์:สิงหาคม พ.ศ.2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg