ตำราราม LAW4003 (LAW4103) 63036 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ศ.ดร.กรันต์ ธนูเทพ

84฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติการพัฒนาของกฏหมายระหว่างประเทศ

บทที่ 2 ความหมายของกฏหมายระหว่างประเทศ

บทที่ 3 รัฐ

บทที่ 4 องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

บทที่ 5 การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี

บทที่ 6 การระงับกรณีพิพาทโดยวิธีไม่ถึงกับทำสงคราม

บทที่ 7 กฏหมายสงคราม

บทที่ 8 ความเป็นกลาง

ปีที่พิมพ์:เมษายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg