ตำราราม LAW3006 (LAW3106) 62149 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 อ.รชฎ เจริญฉ่ำ

88฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บททั่วไป บทที่ 1 การใช้ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทที่ 2 การตีความและวิเคราะห์ศัพท์

บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีอาญา

บทที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกและถ้อยคำสำนวน

บทที่ 5 การดำเนินคดีอาญา

บทที่ 6 สิทธิการฟ้องคดีอาญาระงับ

บทที่ 7 การดำเนินคดีเพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

บทที่ 8 ลักษณะสอบสวน ดรรชนี

พิมพ์ครั้งที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.